بررسی فوریتی:

نتایج ارزیابی

طرح در تاریخ ----- اعلام وصول گردید. و در تاریخ ---- اعلام وصول گردید...

متولی مسئله

این لایحه در تاریخ ---- اعلام وصول گردید. شامل 9 ماده و 12 تبصره است و...