طرح تعیین و ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر(سخت) و قوانین انعطاف پذیر (نرم)

طرح تعیین و ایجاد قوانین انعطاف ناپذیر(سخت) و قوانین انعطاف پذیر (نرم)

بررسی فوریتی:

طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور

طرح در تاریخ ----- اعلام وصول گردید. و در تاریخ ---- اعلام وصول گردید...

لایحه تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

این لایحه در تاریخ ---- اعلام وصول گردید. شامل 9 ماده و 12 تبصره است و...