276
1397/06/25
10

ماده 13

ماده 13- سازمان در مورد کلیه ساخت و سازها و فعالیت‌های عمرانی روستاها، مسؤولیت مستقیم دارد و در مواردی که به دستگاههای اجرائی دیگر مانند وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و نیرو مربوط است، مسؤول پیگیری تا حصول نتیجه می‌باشد.

تبصره- مسؤولیت مذکور با تفویض کلی یا موردی برخی از اختیارات به دهیاری‌ها منافات ندارد.

Parameter:354543!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک