306
1397/06/25
20

ماده 11

ماده 11- مرکز جهاد دهستان موظف به سازماندهی شبکه ترویج کشاورزی (در چهارچوب تحقق امنیت غذایی پایدار و خودکفایی) و ترویج فعالیت‏های غیرکشاورزی، نیازسنجی و اولویت‏بندی طرحها، بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی و سایر اشخاص حقوقی مستقر در محل، شناسایی مشکلات و راهکارهای خلاقانه و ارائه پیشنهادهای اصلاحی برای بررسی و تصویب در دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی دهستان است.

تبصره 1- سازمان موظف است با هدف برخورداری از کلیه تخصص‌های اصلی موردنیاز و نیز توزیع متناسب رشته‌های تحصیلی، در مدیریت نیروی انسانی برای مراکز جهاد دهستان به نحوی اقدام نماید تا حداکثر توانمندی فنی و کارشناسی در زمینه کشاورزی، برنامه‌ریزی، کنترل و مدیریت طرح (پروژه)، فقرزدایی و توسعه مشارکتی، کارآفرینی، گردشگری، عمران و توسعه کالبدی-فیزیکی در مراکز جهاد دهستان ایجاد شود. ساختار تشکیلاتی مراکز جهاد دهستان، در جهت تحقق حداکثر کارایی و اثربخشی آنها در مدیریت و برنامه‏ریزی محلی توسعه روستایی و با لحاظ کردن تخصص‏های متنوع و ضروری، توسط سازمان تدوین می‏شود.

تبصره 2- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت دوسال پس از ابلاغ این قانون، برنامه ارتقای مهارت‏های مدیریت و برنامه‏ریزی- اعم از مسأله‏یابی، نیازسنجی، اولویت‏بندی، طراحی، اجراء و پایش و ارزشیابی- و شناخت نسبت به فرصت‏ها، تهدیدها، نقاط ضعف و قوت دهستان را برای اعضای مرکز جهاد و دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی دهستان، طراحی و اجراء نماید.

Parameter:354539!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک