328
1397/06/25
02

تبصره 4

تبصره 4- کلیه اختیارات، وظایف، امکانات و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت، نظارت و انجام اقدامات لازم در زمینه طرحهای هادی روستایی و توسعه آنها، گردشگری روستایی و گردشگری کشاورزی، به همراه منابع مالی مرتبط به سازمان واگذار می‌شود.

Parameter:354528!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک