334
1397/06/25
40

تبصره 3

تبصره 3- دستگاهها، معاونت‌ها، شرکتها، مراکز و دفاتر موضوع این ماده، با کلیه وظایف و مأموریت‌ها، دارایی‌ها، بودجه و کارکنان مربوط از دستگاههای ذی‌ربط منتزع و در سازمان ادغام می‌شوند. همچنین حداقل پنجاه‌درصد(50%) مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها (با احتساب معاونت‌ها و دفاتر وزارت جهاد کشاورزی مذکور در صدر این ماده) و حداقل پنجاه‌درصد(50%) ادارات راه و شهرسازی شهرستان، به «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» منتقل ‌می‌گردد. آیین‏نامه اجرائی نحوه تعیین پنجاه‌درصد(50%)، ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، توسط سازمان و با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‏رسد. گروههای پژوهشی توسعه روستایی و نظامهای بهره‏برداری و صنایع کشاورزی با کلیه امکانات، مأموریت‌ها و نیروی انسانی از مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی وزارت جهاد کشاورزی منفک و به مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی سازمان منتقل می‏شود.

Parameter:354527!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک