427
1397/10/11
435

تبصره 1

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) بیست‌درصد(20%) تعیین می‌شود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم چهارده و نیم‌‌درصد(5/14%) شرکت ملی گاز ایران از محل خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم سه‌‌درصد(3%) موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یک‌بار توسط وزارت نفت به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، (نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز) مندرج در ردیف210101 جدول شماره(5) این قانون معادل یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار و سیصد و شصت و دو میلیارد (1.370.362.000.000.000)ریال و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف210109 جدول شماره(5) این قانون پنجاه و پنج هزار و بیست میلیارد (55.020.000.000.000)ریال تعیین می‌شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1398 کمتر از یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار و سیصد و هشتاد و دو میلیارد و یک میلیون (1.425.382.001.000.000)ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از محل پنجاه‌‌درصد(50%) مانده منابع حساب ذخیره ارزی با لحاظ پنجاه‌‌درصد(50%) سهم صندوق توسعه ملی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د- به منظور تسریع گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها با اولویت تداوم گازرسانی به شهرها و روستاهای استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان و خراسان جنوبی، وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد(5/14%) شرکت ملی گاز ایران تا میزان پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000)ریال اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

هـ- شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا سقف مبلغ شصت هزار میلیارد(60.000.000.000.000)ریال از منابع دریافتی خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاهها را به حسابی که نزد خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌شود، واریز کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است صد‌درصد(100%) مبالغ واریزی را با اعلام وزارت نفت به صورت ماهانه به دستگاههای اجرائی ذی‌ربط در سقف سهمیه‌های زیر برای خرید قیر مصرفی پروژه‌ها‌ی مربوط و بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت نموده و با شرکت مذکور تسویه‌حساب کند:

1- پنجاه‌‌درصد‌(۵0%) اعتبار برای روکش آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی و روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، پروژه‌های مسکن مهر و فرودگاههای کشور، در اختیار وزارت راه وشهرسازی

2- سیزده‌‌درصد‌(13%) اعتبار برای آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور)

3- هفده‌‌درصد‌(17%) اعتبار برای خاک‌پوش(مالچ)، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی(سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور)

4- هفده‌‌درصد(17%) اعتبار برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)‌های مشارکتی با دهیاری‌ها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

5- سه‌‌درصد(3%) اعتبار برای نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش‌(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

اولویت با پرداخت بدهیهای گذشته دستگاههای اجرائی مذکور به شرکتهای تولید قیر می‌باشد. گزارش عملکرد این بند به صورت سه‌ماهه توسط دستگاههای اجرائی ذی‌ربط به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه می‌شود.

Parameter:380345!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک