533
1397/06/25
50

تبصره 1

تبصره 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» که از این پس در این قانون به‌اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود، دارای ارتباط مستمر با روستاها و مناطق عشایری و مسؤولان محلی، چابک و برخوردار از نیروی انسانی با روحیه جهادی است که پیشرفت همه‌جانبه را در چهارچوب ارزشهای اسلامی و با اصل قرار دادن مشارکت حقیقی آحاد مردم، حفظ منابع طبیعی و توجه به دانش بومی و تفاوتهای محلی تسهیل می‌کند.

u3036
1398/04/22
00

تبصره 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» توسعهsdf sdf sd fsd f sd fdsور» که از این پس در این قانون به‌اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود، دارای ارتباط مستمر با روستاها و مناطق عشایری و مسؤولان محلی، چابک و برخوردار از نیروی انسانی با روحیه جهادی است که پیشرفت همه‌جانبه را در چهارچوب ارزشهای اسلامی و با اصل قرار دادن مشارکت حقیقی آحاد مردم، حفظ منابع طبیعی و توجه به دانش بومی و تفاوتهای محلی تسهیل می‌کند.

u3013
1398/04/17
00

تبصره 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» که از این پس در این قانون به‌اختصار «‌سازمان» نامیده می‌شود، دارای ارتباط مستمر با روستاها و مناطق عشایری و مسؤولان محلی، چابک و برخوردار از نیروی انسانی با روحیه جهادی است که پیشرفت همه‌جانبه را در چهارچوب ارزشهای اسلامی و با اصل قرار دادن مشارکت حقیقی آحاد مردم، حفظ منابع طبیعی و توجه به دانش بومی و تفاوتهای محلی تسهیل می‌کند.

Parameter:354525!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک