378
1397/06/25
20

ماده 7

ماده 7- اهم مأموریت‏ها و وظایف مجمع عمومی به‌شرح زیر است:

1- سیاستگذاری، تصویب برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجرای آنها؛

2- پیش‌بینی نحوه همکاری دستگاههای اجرائی با سازمان عمران و توسعه روستایی؛

3- ارتقای جایگاه روستاها از طریق پیشنهاد به هیأت وزیران؛

4- حفظ و تقویت نگاه فرابخشی به توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی؛

5- رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارش‌های سالانه و تصویب خط‌مشی کلی سازمان؛

6- تصویب راهبرد‌های توسعه پایدار روستایی

7- نظارت بر فعالیت‌ها و استقلال علمی- نظارتی مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی؛

8- بررسی گزارش عملکرد و اثربخشی دستگاههای اجرائی در خصوص روستاها و مناطق عشایری.

تبصره- تشکلهای توسعه روستایی و عشایری، شامل کلیه نهادهای غیردولتی، اعم از شرکتهای تعاونی و خصوصی فعال در روستاها و مناطق عشایری از قبیل شرکتهای سهامی، تعاونی تولید، تعاونی روستایی، تعاونی دهیاری‌، تعاونی صیادی، تعاونی عشایری، تعاونی گردشگری و اتحادیه‌های مربوطه هستند. حداقل هفتاددرصد(70%) از اعضای شرکتهای تعاونی و شصت‌درصد(60%) سهام شرکتهای خصوصی، متعلق به روستاییان ساکن (حداقل شش ماه از سال) و عشایر است.

Parameter:354535!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک