385
1397/06/25
20

ماده 4

ماده 4- مرکز سازمان در تهران قرار دارد و تشکیلات آن در سطح استان در سطح اداره کل توسعه و عمران روستایی، در سطح شهرستان در سطح اداره توسعه و عمران روستایی و در سطح دهستان‌ در سطح مرکز جهاد دهستان است. رؤسای استانی توسط مدیرعامل سازمان، رؤسای شهرستان توسط رئیس سازمان استان و رؤسای مراکز جهاد دهستان توسط رئیس شهرستان منصوب می‏شوند.

تبصره 1- رئیس سازمان استان، حداقل باید دارای مدرک کارشناسی ارشد
 (با اولویت رشته‏های علوم اجتماعی کاربردی در کشاورزی شامل مدیریت، جغرافیا و برنامه‏ریزی، جامعه‏شناسی و توسعه روستایی و اقتصاد، توسعه، مدیریت و ترویج و آموزش کشاورزی و یا تخصصهای مرتبط با معماری و عمران) یا معادل آن و سه سال تجربه در دستگاههای اجرائی مرتبط با امور روستایی در سطح استان باشد. مدیر اداره توسعه روستایی شهرستان و مدیر مرکز جهاد دهستان باید حداقل دارای مدرک کارشناسی (با اولویت رشته‏های مذکور)، چهار سال تجربه اجرائی در دستگاههای اجرائی مرتبط با امور روستایی در سطح شهرستان (در مورد رئیس شهرستان) و دهستان (در مورد مدیر مرکز جهاد دهستان) و دانش لازم در حوزه کشاورزی و مدیریت و توسعه روستایی باشند.

تبصره 2- سازمان می‌تواند با توجه به مأموریت‏ها و وظایف خود، کارمندان دولت و مؤسسات دولتی را با موافقت دستگاههای مربوط و رعایت مقررات، جذب و یا مشوق‌ها و مجوزهای لازم را برای انتقال، تبدیل وضعیت یا خرید خدمت کارکنان دستگاهها و نهادهای پیشین سازمان فراهم کند. افراد انتقالی به سازمان باید حداقل از تحصیلات کارشناسی و سابقه کار مرتبط حداقل چهار‌ساله در حوزه‌های اصلی توسعه روستایی مانند تأمین مالی، بیمه اجتماعی، کشاورزی، صنعت، گردشگری، اقتصاد، عمران، آب شرب، انرژی‌های نو، حقوق، سلامت و آموزش و پرورش روستایی برخوردار باشند.

تبصره 3- سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از ابلاغ این قانون، با رعایت اصل صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات، تشکیلات تفصیلی خود را با رعایت این قانون و با تمرکز بر حوزه‌هایی مانند اقتصاد، برنامه‌ریزی فضایی و مدیریت روستایی، تشکلها و مشارکت مردمی، سرمایه‌گذاری و مدیریت طرح (پروژه)، خدمات و زیرساخت‌ها، عشایر، امور مناطق محروم و امور اجتماعی و فرهنگی و با تأکید بر کارآمدسازی مراکز جهاد دهستان و ارائه ساختار مناسب و توانمند برای آنها، تهیه و به مرحله اجراء درآورد. در استان‏ها و شهرستان‏های دارای جمعیت عشایری، واحد مجزایی برای مدیریت امور عشایر و حفظ حقوق ایشان، در سازمان تشکیل می‏شود.

تبصره 4- به‌منظور تسریع روند پیشرفت روستاها و مناطق عشایری، شاغلان، تجهیزات و امکانات سازمان، در مراکز جهاد دهستان متمرکز و در بودجه سالانه سازمان، برنامه‌ای تحت عنوان «تجهیز و توانمندسازی مراکز جهاد دهستان» مشتمل بر طرحهای تجهیز و ارتقای مزایای شاغلان این مراکز تدوین می‌شود. مرکز ارزیابی و پژوهش‌های توسعه روستایی موظف به پایش و ارزشیابی مداوم عملکرد و اثربخشی مراکز جهاد دهستان است

تبصره 5- با توجه به شرایط جدید، سازمان موظف است نسبت به بازآموزی کارکنان خود حداکثر ظرف مدت سه‌سال پس از ابلاغ این قانون اقدام نماید.

Parameter:354532!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک