369
1397/06/25
10

ماده 3

ماده 3- منابع مالی سازمان، علاوه بر تخصیص سالانه و بودجه حاصل از تجمیع بودجه و دارایی‌های سازمان‌ها و نهادهای پیشین، شامل موارد زیر است:

الف) کلیه درآمدهایی که دستگاههای اجرائی تحت عناوین مختلف و یا به عنوان جریمه از روستاییان دریافت نموده و خدمات متناسب در همان محل ارائه نمی‌کنند. پس از شناسایی و اعلام آنها، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است منابع مذکور را با رعایت موازین قانونی در اختیار سازمان قرار دهد.

ب) هفتاددرصد(70%) منابع حاصل از واگذاری موضوع بند (3) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم(44) قانون اساسی؛

پ) سایر دارایی‌هایی که  از طریق هدایا، یارانه، هبه یا کمک، با رعایت اصل هشتادم(80) قانون اساسی به سازمان تعلق می‌گیرد یا اعطاء می‌شود.

تبصره- درآمدهای دهیاری از حکم بند «الف» این ماده مستثنی است. 

Parameter:354531!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک