319
1397/06/25
21

تبصره 5

تبصره 5- سازمان در خصوص عمران روستایی، بنگاههای کوچک و متوسط روستایی و عشایری، گردشگری روستایی و کشاورزی، صنایع بلافصل کشاورزی، صنایع و نواحی صنعتی روستایی، سازماندهی و توسعه نظامهای بهره‏برداری کشاورزی، اعلام نیازها و اولویت‌های شبکه‏های آبیاری و زهکشی، ترویج بهره‌برداری بهینه ‏از خاک و آب کشاورزی، سدهای کوچک، مدیریت تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، پیگیری امور دفاتر ICT روستایی و طرحهای هادی روستایی، امور عشایر، مناطق محروم، راه روستایی و بین مزارع، حمل و نقل روستایی، ایل‏راههای عشایری، آب و فاضلاب روستایی و وظایفی که پیش از این برعهده سازمان تعاون روستایی ایران، سازمان امور عشایری ایران، دفتر امور زنان روستایی و عشایری و مراکز جهاد کشاورزی دهستان وزارت جهاد کشاورزی بوده است و نیز وظایف مصرح در این قانون، مسؤولیت مستقیم دارد و در زمینه سایر امور روستایی، مسؤولیت پیگیری، نظارت، سیاستگذاری و هماهنگ‌سازی را بر عهده خواهد داشت.

Parameter:354529!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک