193
1397/10/11
91

تبصره 22

الف – اجرای احکام مندرج در این‌قانون مربوط به سال1398 است.

ب- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

Parameter:380366!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک