263
1397/10/11
143

تبصره 2

الف- 1- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1398، مصارف مربوط به واگذاری بنگاههای دولتی موضوع جزء(2)‌ بند(د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم‌(44) قانون اساسی مصوب 1/3/1384 را از طریق جدول شماره (13) این قانون پرداخت کند.

2- بدهی دولت به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و غیرمشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکتهای در حال واگذاری در سال 1398 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج- دولت (خزانه‌داری کل کشور‌) مکلف است سود سهام خود در شرکتهایی که سهم دولت در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌(50%) است را وصول و به ردیف شماره 130108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

د- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387 باقیمانده سهام خود در شرکت بیمه البرز را تا پایان سال 1398 واگذار و منابع حاصل را پس از واریز به ردیف درآمد عمومی 310801 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور تا سقف هفتصد و پنجاه و شش میلیارد ‌(756.000.000.000)ریال از محل بند (3) ردیف 101000 جدول شماره (8) این قانون صرف افزایش سرمایه شرکت سهامی بیمه ایران کند.

Parameter:380346!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک