983
1397/06/25
62

بخش اول- ساختار و اهداف - ماده 1

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد.

u2305
1397/08/14
00

موافقم

u2300
1397/08/14
00

مطالب می بایست تشریح گردد

u2233
1397/07/29
10

چقدر خوب و عالی

u2102
1397/06/26
11

جهت بررسی لازم می باشد

u2307
1397/08/14
00

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد.

u2306
1397/08/14
00

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود.می‌شود.جهت استفاده از سیستم می بایست سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد  کشاورزی می‏باشد.

u2302
1397/08/14
00

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد.

u2301
1397/08/14
00

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد.

u2232
1397/07/29
20

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» 1- با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»،ایران» 2- «سازمان امور عشایری کشور»،کشور» 3- «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»،جمهور» 4«معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد.

u2228
1397/07/28
00

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهادد. کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد.jhgh gfjghf البتل تبلب تالبتالب تالبتلابمهعغمعهف ملفنتا عغفنهغعفغعف مغعفغعفهغعف غعفهغعفهعفغ هعغفهعغفنهغعفنعغفاتلتالنتالنتلانل

u2226
1397/07/28
00

ماده 1- «سازمان توسعه و عمران روستایی کشور» با ادغام «سازمان تعاون روستایی ایران»، «سازمان امور عشایری کشور»، «معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور»، «معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی (با کلیه پرسنل و امکانات موجود در تاریخ 1/2/1394 و بعد از آن)»، «دفتر حمل و نقل روستایی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‏ای کشور»، «دفتر برنامه‏ریزی و هماهنگی طرحهای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی» و امور صنایع «معاونت آب و خاک و صنایع»، شرکتهای آب و فاضلاب روستایی، «دفتر امور زنان روستایی و عشایری» و «مراکز جهاد کشاورزی دهستان» وزارت جهاد کشاورزی، زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی تأسیس می‌شود. سازمان توسعه و عمران روستایی کشور دارای شخصیت حقوقی مستقل و مدت آن نامحدود و رئیس آن قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی می‏باشد. سلا

u2235
1397/07/29

نوع پیشنهاد و گزارش: مغایرت با شرع

مغایر است با شرع!!!!

u2234
1397/07/29

نوع پیشنهاد و گزارش: پیشنهاد قانون متناظر

به نظرم با قانون توسعه شهری همخوانی دارد. با تشکر

u2103
1397/06/26

نوع پیشنهاد و گزارش: پیشنهاد قانون متناظر

این بخش غیر قابل مطرح شدن است

Parameter:354524!model&7967 -LayoutId:7967 LayoutNameالگوی متنی محتوا-جز قانون- ایجاد تاپیک