در این بخش حسب نیاز متن مربوط به طرح ها و لوایح ، پیش از بررسی و مطرح شدن در کمیسیون ها و صحن مجلس شورای اسلامی جهت دریافت نظرات متخصصان، صاحب نظران و عموم مردم قرار داده شده است

جهت ارائه و ثبت نظرات، پیشنهادات و اصلاحات مدنظر ،بر روی هر کدام از مواد مطرح شده کلیک نمایید.

بررسی فوریتی:

نتایج ارزیابی

طرح در تاریخ ----- اعلام وصول گردید. و در تاریخ ---- اعلام وصول گردید...

متولی مسئله

این لایحه در تاریخ ---- اعلام وصول گردید. شامل 9 ماده و 12 تبصره است و...

در این بخش متن قوانین تصویب شده و در حال اجرا به منظور در یافت بازخوردهای اجرای قانون، نمایش داده شده است

جهت ارائه باز خوردهای خود (شامل ثبت نظر، ارائه گزارش و پیشنهاد اصلاح قانون) در خصوص اثرات اجرای قانون